Algemene voorwaarden

1 Definities

 1. Webdimensie: Webdimensie, gevestigd te Nieuw-Vennep onder KvK nr. 78053471.

 2. Klant: degene met wie Webdimensie een overeenkomst is aangegaan.

 3. Partijen: Webdimensie en klant samen.

 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten
  en leveringen van diensten of producten door of namens Webdimensie.

 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn
  overeengekomen.

 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van
  derden uitdrukkelijk uit.

3 Aanbiedingen en offertes

 1. Aanbiedingen en offertes van Webdimensie zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.

 2. Een aanbod of offerte is maximaal 2 maanden geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de
  offerte staat vermeld.

 3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de
  offerte.

 4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn
  overeenkomen.

4 Aanvaarding

 1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Webdimensie zich het recht voor de
  offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant
  hieraan enige rechten kan ontlenen.

 2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Webdimensie slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of
  elektronisch) heeft bevestigd.

5 Prijzen

 1. Alle prijzen die Webdimensie hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw en exclusief eventuele overige
  kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders
  vermeld of anders overeengekomen.

 2. Alle prijzen die Webdimensie hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins
  kenbaar zijn gemaakt, kan Webdimensie te allen tijde wijzigen.

 3. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Webdimensie vastgesteld op grond van de werkelijk
  bestede uren.

 4. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Webdimensie , geldend voor de periode
  waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.

 5. Indien partijen voor een dienstverlening door Webdimensie een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit
  altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden
  afgeweken, zijn overeengekomen.

 6. Webdimensie heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.

 7. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Webdimensie prijsaanpassingen meedelen aan de klant.

 8. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Webdimensie op te zeggen indien hij niet akkoord gaat
  met de prijsverhoging.

6 Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Webdimensie gerechtigd een rente van 1% per
  maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor
  een hele maand wordt gerekend.

 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding
  verschuldigd aan Webdimensie.

 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Webdimensie zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan
  zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de
  vorderingen van Webdimensie op de klant onmiddellijk opeisbaar.

 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Webdimensie , dan is hij nog
  steeds verplicht de afgesproken prijs aan Webdimensie te betalen.

7 Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst
voortvloeiende verbintenis op te schorten.

8 Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan
Webdimensie te verrekenen met een vordering op Webdimensie.

9 Verzekering

 1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere
  brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:

  1. geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst

  2. zaken van Webdimensie die bij de klant aanwezig zijn

  3. zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd

 2. De klant geeft op eerste verzoek van Webdimensie de polis van deze verzekeringen ter inzage.

10 Garantie

Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Webdimensie enkel
inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.

11 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Webdimensie voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed
  vakmanschap uit.

 2. Webdimensie heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door
  derden.

 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het
  eventueel afgesproken voorschot door de klant.

 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Webdimensie tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de
  overeenkomst.

 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Webdimensie tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de
  overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

12 Informatieverstrekking door de klant

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de
  overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik­baar aan Webdimensie.

 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie,
  gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst
  niet anders voortvloeit.

 3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Webdimensie de betreffende bescheiden.

 4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Webdimensie redelijkerwijs verlangde informatie,
  gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen
  de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

13 Duur van de overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen Webdimensie en de klant wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van
  de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 2. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend
  omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met
  inachtneming van een opzegtermijn van 22 maanden, c.q. een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van
  een opzegtermijn van 1 maand dan eindigt de overeenkomst van rechtswege.

 3. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werk­zaamheden een termijn
  overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij over­schrijding van deze termijn moet de klant
  Webdimensie schriftelijk in gebreke stellen.

14 Opzeggen overeenkomst voor onbepaalde tijd

 1. De klant kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van
  een opzegtermijn van 2 maanden.

 2. Een consument heeft het recht een overeenkomst voor onbepaalde tijd op te zeggen met inachtneming van een
  opzegtermijn van 1 maand.

15 Intellectueel eigendom

 1. Webdimensie behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht,
  tekeningen- en modellen­recht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere
  informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders
  zijn overeengekomen.

 2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
  Webdimensie (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

16 Geheimhouding

 1. De klant houdt iedere informatie die hij (in welke vorm dan ook) van Webdimensieontvangt geheim.

 2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Webdimensie waarvan hij weet of redelijker­wijs kan
  vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan
  Webdimensie schade kan berokkenen.

 3. De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheim
  houdt.

 4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:

  1. die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat
   dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant

  2. die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht

 5. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor
  een periode van 3 jaar na afloop daarvan.

17 Boetebeding

 1. Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel
  eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk
  opeisbare boete.

  1. is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete € 1.000

  2. is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 5.000

 2. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag van 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die
  overtreding voortduurt.

 3. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook
  hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.

 4. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten
  van Webdimensie waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

18 Vrijwaring

De klant vrijwaart Webdimensie tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Webdimensie
geleverde producten en/of diensten.

19 Klachten

 1. De klant dient een door Webdimensie geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken
  op eventuele tekortkomingen.

 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de
  overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Webdimensie daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder
  geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.

 3. Consumenten dienen Webdimensie uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op
  de hoogte te stellen.

 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat Webdimensie
  in staat is hierop adequaat te reageren.

 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat
  Webdimensie gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

20 Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Webdimensie

 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Webdimensie ook daadwerkelijk (tijdig)
  bereikt.

21 Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Webdimensie een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de
volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Webdimensie verschuldigd zijn.

22 Aansprakelijkheid Webdimensie

 1. Webdimensie is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die
  schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

 2. Indien Webdimensie aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die
  voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

 3. Webdimensie is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste
  besparingen of schade aan derden.

 4. Webdimensie is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van door Webdimensie
  ingeschakelde derden.

 5. Indien Webdimensie aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten
  (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een
  verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het)
  factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 6. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts
  indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of
  (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

23 Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Webdimensie vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit
de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het
Burgerlijk Wetboek.

24 Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Webdimensie toerekenbaar tekortschiet in de
  nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de
  ontbinding niet rechtvaardigt.

 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Webdimensie niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan
  ontbinding pas plaatsvinden nadat Webdimensie in verzuim is.

 3. Webdimensie heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen
  uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien Webdimensie kennis heeft genomen van
  omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal
  kunnen nakomen.

25 Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Webdimensie
  in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Webdimensie kan worden toegerekend
  in een van de wil van Webdimensie onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten
  aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in
  redelijk­heid niet van Webdimensie kan worden verlangd.

 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals
  burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of
  andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer­virussen,
  stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en
  werkonderbrekingen.

 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Webdimensie 1 of meer verplichtingen naar de klant niet
  kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Webdimensie er weer aan kan voldoen.

 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de
  overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

 5. Webdimensie is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als
  gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

26 Wijziging algemene voorwaarden

 1. Webdimensie is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Webdimensie zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te
  zeggen.

27 Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de
  voorafgaande schriftelijke instemming van Webdimensie

 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid,
  Burgerlijk Wetboek.

28 Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit
  de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in
  de buurt komt van wat Webdimensie bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

29 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Webdimensie is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt
  is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders
  voorschrijft.


Opgesteld op 25-05-2020